ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου etherlogic.gr (εφεξής ΔΤ) υπόκειται στους όρους χρήσης που είναι αναρτημένοι σε αυτόν και στην παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας καθώς επίσης και τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορούν να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Η Εταιρεία ΑΙΘΕΡΛΟΤΖΙΚ ΙΚΕ (εφεξής η «Εταιρεία») συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του Διαδικτυακού της Τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου είναι τα ακόλουθα:
Ονοματεπώνυμο
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email)
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών σχετικά με τις διαφημιστικές- προωθητικές ενέργειές της.
Η χρήση εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, παρέχει ταυτόχρονα και τη ρητή συγκατάθεσή του για την κατά ανωτέρω τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων.
Στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, εφαρμογές, σελίδες κ.λπ., η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του ΔΤ έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με την Εταιρεία και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

EtherLogic P.C. © 2019  - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?